Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ

Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δυναμικής στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και με την ευγενική συμμετοχή του Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών του 1821, τιμώντας την Αϊτή ως την πρώτη χώρα που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση, την ανεξαρτησία των Ελλήνων και τη θέση τους μεταξύ των Εθνών.

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού: ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
Ομιλία με θέμα «Το τέλος του βίου των Αγωνιστών του ’21» από τον Στέφανο Σταματελόπουλο
Κεντρική ομιλία από το Στέλιο Φενέκο, ναύαρχο ε.α.
Ανάγνωση της επιστολής του Προέδρου της Αϊτήs ,Ζαν Πιερ Μπουαγιέ, από τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Γιάννη Μακρόπουλο
Παρουσίαση της Επιτροπής Αγώνα των Παρισίων από την πρόεδρο του Ι.Κ.ΔΥΝ, Ντόρα Βακιρτζή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ

Αϊτή

Ιστορική αναφορά

 Η Δημοκρατία της Αϊτής καταλαμβάνει το Δυτικό μέρος της νήσου Ισπανιόλας, η οποία ανήκει στο σύμπλεγμα νήσων της Καραϊβικής και υπήρξε ο πρώτος σταθμός στο ταξίδι του Κολόμβου το 1493.Τον 17αι. στην περιοχή εγκαταστάθηκαν και Γάλλοι.

Με την συνθήκη του Ρέισβεϊκ το 1697, η Ισπανία παραχώρησε το δυτικό μέρος της νήσου στους Γάλλους. Στον απόηχο της Γαλλικής Επανάστασης που πυροδότησε Εθνικά απελευθερωτικά κινήματα, οι κάτοικοι διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους και το 1804 η χώρα έγινε ανεξάρτητη.

Το νεοσύστατο κράτος της Αϊτής θα αναγνωρίσει στους εξεγερμένους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το δικαίωμα της Ελευθερίας από τον «επονείδιστο ζυγό». Ουσιαστικά η αναγνώριση γίνεται με επιστολή του τότε Πρόεδρου της Αϊτής Ζαν Πιερ Μπουαγιέ, προς τους Πολίτας της Ελλάδος , στις 15 Ιανουαρίου του1822, σε απάντηση της έκκλησης της επιτροπής του Παρισιού υπό τον Αδαμάντιο Κοραή για υποστήριξη του απελευθερωτικού αγώνα.

Η ημερομηνία αυτή καθιστά την Αϊτή πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση και στους εξεγερμένους το δικαίωμα της Πατρίδας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Αϊτή είχε τότε μόλις βγει από τον δικό της απελευθερωτικό αγώνα και ήταν οικονομικά σε δυσχερή θέση. Αυτό δεν την εμπόδισε να στείλει ως οικονομική βοήθεια στους Έλληνες επαναστάτες 25 τόνους καφέ προς εκποίηση και αγορά όπλων καθώς και 100μαύρους στρατιώτες.

Επιστολή Ζαν Πιερ Μπουαγιέ προς τους Πολίτας της Eλλάδος

                Επιστολή προς τους Πολίτας της Ελλάδος

Συγγραφέας: Ζαν Πιερ Μπουαγιέ

Από το Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως του Ιωάννη Φιλήμονος

Ζαν Πιερ Μπουαγέ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΪΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμοί επισήμων

Ανάγνωση της  επιστολής του Προέδρου της Αϊτήs ,Ζαν Πιερ Μπουαγιέ, από τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Γιάννη Μακρόπουλο

Κεντρική ομιλία από το Στέλιο Φενέκο, ναύαρχο ε.α

 «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Pour la Patrie
Pour les Ancêtres
Marchons unis

Για την Πατρίδα
Για τους Προγόνους
Προχωρούμε  ενωμένοι

(Απόσπασμα από τον Εθνικό  Ύμνο της Αϊτής)

Παρουσίαση της Επιτροπής Αγώνα των Παρισίων από την πρόεδρο του Ι.Κ.ΔΥΝ, Ντόρα Βακιρτζή.

Ομιλία  με θέμα «Το τέλος  του βίου των Αγωνιστών του  ’21» από τον Μελέτη  Η. Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Γενεύης, λυκειάρχη της Ιονίου Σχολής

Ώρα έναρξης: 19.00

Ευχαριστούμε τη διεύθυνση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για την ευγενική παραχώρηση της κεντρικής σκηνής!

Επιμέλεια, οργάνωση για το Ι.Κ.ΔΥΝ: Νικολέττα Διαμαντάκου-Ροδοπούλου

(Η εκδήλωση στο Facebook: https://www.facebook.com/events/832137197475645/?ref=newsfeed)

Πανδημίες : όταν η ιστορία φωτίζει το μέλλον

Μπορεί η ιστορία να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε την σημερινή κρίση στις σωστές διαστάσεις ;

Κοινωνικά φαινόμενα που παρουσιάζονται συνήθως σε πανδημίες . Τα κοινωνικά προβλήματα ανέδειξε η πανδημία Covid-19. Αλλαγές που επιτάχυνε η πανδημία. Τι προβλέπεται για τις επιδημίες στο μέλλον.  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Κηφισιάς (18/12 20220).

ΜΙΚΡΕΣ ΚΩΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

instban2

Οι Σπαρτιάτες, αυτοί οι παιδιόθεν ατρόμητοι πολεμιστές, είχαν θεσπίσει και λάτρευαν τον »Γέλωτα» όπως και τον »Φόβο».

Ένας πολεμιστής όταν βρισκόταν σε κατάσταση κινδύνου έκανε επίκληση στον Γέλωτα για να κοιτάξει στα μάτια και να νικήσει τον Φόβο.

Ο Λυκούργος  πρώτος είχε αναγείρει άγαλμα του Γέλωτα, ενώ στην πόλη των Αινιάνων Υπάτων της Θεσσαλίας είχε ιδρυθεί ιερό και κάθε χρόνο τελούνταν αγώνες προς τιμήν του.

Αγαπητοί φίλοι, το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής βλέπει  στον εγκλεισμό για την προστασία μας από την κρίση, μια ευκαιρία δημιουργικής απασχόλησης και διοργανώνει έναν ελεύθερο διαγωνισμό συγγραφής »Μικρής κωμικής ιστορίας» η οποία  θα έχει μέγεθος μέχρι 500 λέξεις.

images

Δημοσιεύστε τις ιστορίες είτε στη σελίδα του Ινστιτούτου: https://www.facebook.com/%CE%99%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF-%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-998836213514654/ 

είτε  στις προσωπικές σελίδες των μελών του και όσες συμπληρώσουν τα περισσότερα likes θα αναδημοσιευθούν στο λογοτεχνικό περιοδικό Αιολικά Γράμματα.

Οι ιστορίες θα πρέπει  να φέρουν το ονοματεπώνυμο ή το ψευδώνυμο του συγγραφέα.

Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί όταν αρθούν τα μέτρα. Μέχρι τότε επιστρατεύουμε την φαντασία μας και δημιουργούμε!

Ας Like-ίσουμε  λοιπόν εξοβελίζοντας τους φόβους μας με Γέλιο, Σάτιρα, Αυτοσαρκασμό και Χιούμορ!!!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα Σεμινάρια επαγγελματικής επικοινωνίας για επιστήμονες ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων αρχίζουν  την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου

Θεωρείτε ότι η δουλειά σας διαδίδεται σωστά μέσω των επαγγελματικών σας διαλέξεων ; Σας ενδιαφέρει να επκοινωνηθεί αποτελεσματικά  μέσω των  ΜΜΕ; Θέλετε να γίνει  γνωστή στο ευρύ κοινό; Όσες φορές έχει γραφεί ένα άρθρο για την εργασία σας, θεωρείτε ότι έχει αποδοθεί σωστά; Είστε απολύτως βέβαιοι ότι γνωρίζετε πώς να γράψετε ένα άρτιο δελτίο Τύπου; Αισθάνεστε άνετα μπροστά σε ένα ζωντανό κοινό ή σε κάποιο στούντιο μέσου ενημέρωσης;

Στη διάρκεια των σεμιναρίων θα έχετε την ευκαιρία να εξοικειωθείτε με ένα ευρύτατο φάσμα της επικοινωνίας. Θα μάθετε πώς:

•    Να κάνετε ελκυστικές παρουσιάσεις και ομιλίες
•    Να δίνετε συνεντεύξεις χωρίς άγχος και με την κατάλληλη προετοιμασία
•    Να μάθετε τα μυστικά της μη λεκτικής επικοινωνίας
•    Να βελτιωθείτε στη συγγραφή άρθρων και δελτίων Τύπου

sem1

sem2

Κόστος Συμμετοχής :

  • Με συμμετοχή και στις  6 εισηγήσεις /μαθήματα του κύκλου : 15€ ανά επιμέρους μάθημα
  • Με μεμονωνένη συμμετοχή σε κάποιο μάθημα : 20€

 

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής:

http://eepurl.com/gaCRgP

Μετά την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, θα λάβετε σύνδεσμο στο email που δηλώσατε. Για την επιβεβαίωση της εγγραφή σας να πατήσετε τον σχετικό σύνδεσμο.

 

Τόπος διεξαγωγής :

Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής , Πανεπιστημίου 59 &Εμμ.Μπενάκη , Στοά Φιξ ,5 όροφος

Διοργάνωση

cropped-instban22.png

e-mail :institutesocialdynamics@gmail.com, web: https://insocialdynamics.gr/

Εργαλεία και Δράσεις προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης

50108013_2121984711199793_6685696803356016640_n

Ενημερωτική εκδήλωση :
Εργαλεία και Δράσεις προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης

Ομιλητές :
Λιάνα Λεκανίδη , Σύμβουλος HR , Επιχειρηματίας «Life & Talent : Επιστημονική διάγνωση κλίσεων και ταλέντων για ενήλικες»

Δρ.Σπύρος Κιτσινέλης , Φυσικοχημικός , Επικοινωνιολόγος
«Επικοινωνία της Επιστήμης»

Mαρία Φραγκή, PhD, Σκηνοθέτις -Θεατρολόγος, Μέλος ΕΕΠ Παν.Πατρών, Μέλος Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων ΥΠ.Π.Ε.Θ.
«Θέατρο και Επικοινωνία – Ανάγκη και Τέχνη στον 21ο αιώνα»

Στέλιος Αλειφαντής Δρ. Πολιτικών Επιστημών-Διεθνών Σχέσεων , Επιστημονικός Δ/ντής της Μονάδας «Σοβαρών Παιγνίων» Ι.Κ.ΔΥΝ
«Serious Games : Εργαλεία Εκπαίδευσης και Ανάλυσης »

Ντόρα Βακιρτζή , πρόεδρος Ι.Κ.ΔΥΝ Παρουσίαση Ι.Κ.ΔΥΝ –Συντονισμός

Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια του Money Show Athens 2019, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21) την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 4-6μμ στην αίθουσα Κοζάνη.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/567464166998527/

Serious Games Unit

The contributors of the Serious Gaming Unit at Social Dynamics Institute have over twenty years of experience in creating such games and can effectively respond to multidimensional depth and flexible interaction both at the game concept level and at the level of production the relevant algorithms and game-play required to create «serious games» to the implementation and conduct of the game. The production of such games starts from the specifications of the specific educational purposes that need to be incorporated into the game. The «Serious Games» Unit can support the process of identifying the educational purposes of the organization concerned to facilitate the clarification of the educational purposes which the game under designation must serve.

 

Serious Games are educational tools of experimentally understanding. The main feature of «serious games» is that as simulations create an «artificial environment» of user’s opportunities and challenges and thus directly and attractively introduce participants to the situations through which understanding and education are attempted. As simulations the «serious games» support parallel educational processes, such as research on historical, social or political conditions, analysis in complex situations, decision-making process, crisis management, negotiations, conflict resolutions, etc. These innovative experiential tools contribute to a thorough and effective educational process and the pleasant and systematic engagement of trainees in it.

 

Stelios Fenekos

Head Of Serious Games Unit

Σοβαρά Παίγνια “Serious Games”

Μονάδα «Σοβαρών Παιγνίων»

Τα Σοβαρά Παίγνια (“Serious Games”) είναι βιωματικά εργαλεία κατανόησης και εκπαίδευσης. Το βασικό χαρακτηριστικό των “serious games” είναι ότι ως προσομοιώσεις δημιουργούν ένα «τεχνητό περιβάλλον» ευκαιριών και προκλήσεων και με αυτόν τον τρόπο εισάγουν άμεσα και ελκυστικά τους συμμετέχοντες στις καταστάσεις μέσω των οποίων επιχειρείται η κατανόηση και εκπαίδευση. Τα παίγνια προσομοίωσης ενισχύουν, πέρα από τον χειρισμό της εφαρμογής του “serious game”, παράλληλες εκπαιδευτικές διαδικασίες, όπως η έρευνα για τις ιστορικές, κοινωνικές ή πολιτικές συνθήκες, ανάλυση σύνθετων καταστάσεων, λήψη αποφάσεων, διαχείριση κρίσεων, διαπραγματεύσεις, επίλυση συγκρούσεων, κλπ. Τα καινοτομικά αυτά βιωματικά εργαλεία συμβάλουν στην ενδελεχή και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία και στην ευχάριστη και συστηματική συμμετοχή των εκπαιδευομένων σ’ αυτήν.

Οι συνεργάτες της Μονάδας «Σοβαρών Παιγνίων» του Ινστιτούτου Κοινωνικής Δυναμικής έχουν πέραν της εικοσαετούς εμπειρίας στην δημιουργία τέτοιων παιγνίων και αποτελούν ένα δυναμικό που μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο πολυδιάστατο βάθος και στην ευέλικτη αλληλεπίδραση τόσο στο επίπεδο του game concept, όσο και στο επίπεδο της παραγωγής των σχετικών αλγορίθμων και game play που απαιτούνται για την δημιουργία “serious games”. Η παραγωγή τέτοιων παιγνίων εκκινεί από τις προδιαγραφές των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σκοπών που χρειάζεται να ενσωματωθούν στο παίγνιο μέχρι την παράδοση ή διεξαγωγή του παιγνίου από τους συμμετέχοντες. Η Μονάδα «Σοβαρών Παιγνίων» μπορεί να υποστηρίξει την διαδικασία προσδιορισμού των εκπαιδευτικών σκοπών του ενδιαφερόμενου φορέα, να διευκολυνθεί η αποσαφήνιση των εκπαιδευτικών σκοπών, τους οποίους οφείλει να υπηρετήσει το υπό σχεδίαση παίγνιο.

Στέλιος Φενέκος

Επικεφαλής Μονάδος «Σοβαρών Παιγνίων»

For English please Press the link :  https://wp.me/p6UTxB-gK