ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ

Αϊτή

Ιστορική αναφορά

 Η Δημοκρατία της Αϊτής καταλαμβάνει το Δυτικό μέρος της νήσου Ισπανιόλας, η οποία ανήκει στο σύμπλεγμα νήσων της Καραϊβικής και υπήρξε ο πρώτος σταθμός στο ταξίδι του Κολόμβου το 1493.Τον 17αι. στην περιοχή εγκαταστάθηκαν και Γάλλοι.

Με την συνθήκη του Ρέισβεϊκ το 1697, η Ισπανία παραχώρησε το δυτικό μέρος της νήσου στους Γάλλους. Στον απόηχο της Γαλλικής Επανάστασης που πυροδότησε Εθνικά απελευθερωτικά κινήματα, οι κάτοικοι διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους και το 1804 η χώρα έγινε ανεξάρτητη.

Το νεοσύστατο κράτος της Αϊτής θα αναγνωρίσει στους εξεγερμένους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το δικαίωμα της Ελευθερίας από τον «επονείδιστο ζυγό». Ουσιαστικά η αναγνώριση γίνεται με επιστολή του τότε Πρόεδρου της Αϊτής Ζαν Πιερ Μπουαγιέ, προς τους Πολίτας της Ελλάδος , στις 15 Ιανουαρίου του1822, σε απάντηση της έκκλησης της επιτροπής του Παρισιού υπό τον Αδαμάντιο Κοραή για υποστήριξη του απελευθερωτικού αγώνα.

Η ημερομηνία αυτή καθιστά την Αϊτή πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση και στους εξεγερμένους το δικαίωμα της Πατρίδας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Αϊτή είχε τότε μόλις βγει από τον δικό της απελευθερωτικό αγώνα και ήταν οικονομικά σε δυσχερή θέση. Αυτό δεν την εμπόδισε να στείλει ως οικονομική βοήθεια στους Έλληνες επαναστάτες 25 τόνους καφέ προς εκποίηση και αγορά όπλων καθώς και 100μαύρους στρατιώτες.

Επιστολή Ζαν Πιερ Μπουαγιέ προς τους Πολίτας της Eλλάδος

                Επιστολή προς τους Πολίτας της Ελλάδος

Συγγραφέας: Ζαν Πιερ Μπουαγιέ

Από το Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως του Ιωάννη Φιλήμονος

Ζαν Πιερ Μπουαγέ, πρόεδρος του Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.

Εις τα Παρίσια

Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη 20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας. Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του κόσμου κατείχε.

Μία τόσον ωραία και τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας.

Ευχηθέντες προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου , εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά στρατευμάτων και πολεμοφοδίων, τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος. Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα. Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω, υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον δυνηθώμεν.

Πολίται, διερμηνεύσατε προς τους συμπατριώτας υμών τας θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι κληρονόμοι της καρτερίας και των αρετών των προγόνων.

Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας

ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΪΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμοί επισήμων

Ανάγνωση της  επιστολής του Προέδρου της Αϊτήs ,Ζαν Πιερ Μπουαγιέ, από τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Γιάννη Μακρόπουλο

Κεντρική ομιλία από το Στέλιο Φενέκο, ναύαρχο ε.α

 «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Pour la Patrie
Pour les Ancêtres
Marchons unis

Για την Πατρίδα
Για τους Προγόνους
Προχωρούμε  ενωμένοι

(Απόσπασμα από τον Εθνικό  Ύμνο της Αϊτής)

Παρουσίαση της Επιτροπής Αγώνα των Παρισίων από την πρόεδρο του Ι.Κ.ΔΥΝ, Ντόρα Βακιρτζή.

Ομιλία  με θέμα «Το τέλος  του βίου των Αγωνιστών του  ’21» από τον Μελέτη  Η. Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Γενεύης, λυκειάρχη της Ιονίου Σχολής

Ώρα έναρξης: 19.00

Ευχαριστούμε τη διεύθυνση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για την ευγενική παραχώρηση της κεντρικής σκηνής!

Επιμέλεια, οργάνωση για το Ι.Κ.ΔΥΝ: Νικολέττα Διαμαντάκου-Ροδοπούλου

(Η εκδήλωση στο Facebook: https://www.facebook.com/events/832137197475645/?ref=newsfeed)