ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1609-aiforia1

Σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον με ηθικές, θεσμικές και κοινωνικές αγκυλώσεις η όποια επιτυχημένη δραστηριότητα είναι άθλος προσωπικός. Αναμφίβολα υπάρχουν φορείς και δράσεις που επιδιώκουν να ενθαρρύνουν με ενημέρωση και οικονομική στήριξη νέες επιχειρηματικές προσπάθειες και καινοτομία. Η δική μας προσπάθεια αποσκοπεί να
συμβάλλει στον εντοπισμό , στην διερεύνηση και στην άρση των θεσμικών και κοινωνικών εμποδίων ανάπτυξης,
να προσφέρει δικτύωση σε γνώσεις και εμπειρία
να υλοποιήσει πιλοτικές δράσεις και
να προσφέρει έμπρακτη υποστήριξη σε κοινωνικές ομάδες σε δραστηριότητες αειφόρου ανάπτυξης δηλαδή ανάπτυξης που θα βασίζεται και στους τρείς πυλώνες αειφορίας τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό.

 

 

hhhhhhhvf